luffy_lois
靚太CLUB會員
您認識luffy_lois嗎? 認識或者想成為新朋友,立即可以加為「好友」,第一時間知道luffy_lois的最新動態。
把luffy_lois加為好友

  • 心情記錄
  • 相簿
  • 話題
  • 靚太檔案
  • 新婚檔案

全部 心情記錄

  • 周師奶中.. ( 回覆)
  • 今個星期真係好繁忙呢~ 婚展前搵定資料,星期六入去比錢,星期日再試妝!!~ 終於定左2師,化妝師和律師!!!!! 加油 =w= ( 回覆)

全部 話題

luffy_lois

https://wow.esdlife.com/space.php?uid=100666

已有 4453 人次訪問, 288個積分

周師奶中.. (回覆)

靚太檔案

我的結婚日期 : 2017-03-18

新婚檔案

我們的大喜日子 : 2017-03-18

全部 相簿

小圈子

新婚圈子 婚後賣物會 2.0

所有留言 留言板